Gebruiksvoorwaarden en privacy statement van De Kelderklasse

Artikel 1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Content: alle informatie, gegevens of bestanden die via De Kelderklasse worden gepubliceerd, waaronder video-, audio-, beeld- en fotomateriaal en computerprogrammatuur, inclusief aanpassingen, aanvullingen en/of wijzigingen daarop;

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op welke wijze dan ook Gebruikerscontent aanlevert en/of Gebruik maakt van De Kelderklasse;

1.3 Gebruik: het gebruik van De Kelderklasse in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het

downloaden en het uploaden van (Gebruikers)Content;

1.4 Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker aan De Kelderklasse aangeboden Content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden (bijvoorbeeld via een uploadfaciliteit, e-mail, social media of applicaties);

1.5 De Kelderklasse: de website, app en overige (toekomstige) toepassingen en (digitale/mobiele) uitgaven van ‘De Kelderklasse’ en ‘Kelderklasse’ zoals ontwikkeld en beheerd door FanReach B.V. ;

1.6 Gebruiksvoorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid/ uitvoering

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van De Kelderklasse en elke rechtsbetrekking tussen De Kelderklasse en een Gebruiker. Door het Gebruik van De Kelderklasse verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

2.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door Gebruiker of waarnaar Gebruiker op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Kelderklasse zijn aanvaard.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 De Kelderklasse is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten en in dat verband een of meer van rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Gebruiker stemt hier bij voorbaat mee in.


Artikel 3. Gebruik en Gebruikerscontent

3.1 Gebruikerscontent mag:

a) niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele

eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of

De Kelderklasse;

b) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die De Kelderklasse en/of Content kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan De Kelderklasse en/of andere Gebruikers.

3.2 Door het aanbieden van Gebruikerscontent, op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld via de website van De Kelderklasse, social media of mobiele functies), verklaart en garandeert Gebruiker dat hij/zij volledig gerechtigd is om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen, in eigendom over te dragen dan wel te licenseren conform het volgende:

a) met het aanbieden van Gebruikerscontent draagt Gebruiker onherroepelijk en onvoorwaardelijk haar auteursrechten, naburige rechten en overige rechten van intellectuele en industriële eigendom terzake de Gebruikerscontent over aan De Kelderklasse. Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan. Uitsluitend en alleen indien en voor zover dit wettelijk niet is toegestaan, verleent Gebruiker aan De Kelderklasse met het aanbieden van Gebruikerscontent automatisch een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub-licentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;

b) met het aanbieden van Gebruikerscontent verleent Gebruiker andere Gebruikers automatisch een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via De Kelderklasse toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent binnen de functionaliteiten van De Kelderklasse en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.

3.3 De Kelderklasse behoudt zich het recht voor om:

a) Gebruiker te weigeren, Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren en/of aan te passen of anderszins ontoegankelijk te maken en/of Gebruik stop te zetten, zonder opgaaf van reden en volledig naar haar discretie, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn;

b) Gebruikerscontent te watermerken met een logo. Het is niet toegestaan dit te wijzigen, te verplaatsen of

te verwijderen;

c) Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Gebruikerscontent die strafbaar is.

3.4 Gebruiker begrijpt en erkent dat het toestaan van cookies (functionele en analytische) van De Kelderklasse essentieel is voor een goede werking van De Kelderklasse. Een cookie is een klein databestand dat wordt opgeslagen op de computer/mobiele telefoon van Gebruiker door De Kelderklasse via de browser. De Kelderklasse heeft geen zeggenschap over het accepteren van deze cookies door Gebruiker en Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte acceptatie van deze cookies. Gebruiker erkent tevens dat applicaties/apps van De Kelderklasse reclame(s) kunnen bevatten.

3.5 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Gebruikerscontent die hij/zij ter beschikking stelt aan De Kelderklasse gebruikt kan worden door De Kelderklasse en andere Gebruikers. De Gebruiker erkent dat De Kelderklasse geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.

3.6 Indien Gebruiker gebruik maakt van de mogelijkheid om een account aan te maken bij De Kelderklasse, geldt het volgende: Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet Gebruiker inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn account. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via diens inloggegevens van De Kelderklasse wordt gemaakt. De Kelderklasse mag ervan uitgaan dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal Gebruiker De Kelderklasse daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de het wachtwoord. De Kelderklasse is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het account van Gebruiker door derden.


Artikel 4. Levering: toegang en updates De Kelderklasse

4.1 Levering houdt in: toegang tot De Kelderklasse website en/of app. De Kelderklasse geeft geen garantie dat (alle onderdelen van) De Kelderklasse te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of virussen e.d. toegankelijk zijn. De Kelderklasse is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van De Kelderklasse.

4.2 De Kelderklasse heeft te allen tijde het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op De Kelderklasse aan te brengen en onderhoud te plegen en (ii) De Kelderklasse (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. De Kelderklasse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Gebruikerscontent, het Gebruik, de volledigheid, juistheid, actualiteit of betrouwbaarheid van De Kelderklasse, de informatie, beweringen en meningen, geuit in de (Gebruikers)Content. De Kelderklasse is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, op De Kelderklasse wordt verwezen.

5.2 De Kelderklasse niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid tot Gebruik van De Kelderklasse, door welke oorzaak dan ook. Herstel of terughalen van verloren gegane informatie/Gebruikerscontent behoort uitdrukkelijk niet tot de verplichtingen van De Kelderklasse.

5.3 Gebruiker garandeert dat hij/zij de verplichtingen die op haar rusten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving zal naleven. Uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor correcte nakoming hiervan. Gebruiker vrijwaart De Kelderklasse voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van De Kelderklasse verwerkte informatie onrechtmatig is of in strijd met de wet wordt opgeslagen en/of verwerkt.

5.4 Mocht De Kelderklasse kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Gebruiker met De Kelderklasse heeft uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal De Kelderklasse direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Kelderklasse behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor om (delen van) de Gebruikerscontent te verwijderen of te blokkeren, dit naar het oordeel van De Kelderklasse. In geen geval zal De Kelderklasse aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen en Gebruiker vrijwaart De Kelderklasse voor aanspraken van derden in dit verband.

5.5 De Kelderklasse controleert de gepubliceerde (Gebruikers)Content niet automatisch. Als Gebruiker van mening is dat in gepubliceerde Gebruikerscontent onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kan Gebruiker dat melden via [email protected] onder duidelijke vermelding van:

a) naam, e-mailadres en telefoonnummer;

b) om welke Content het gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content

gepubliceerd is;

c) de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden;

d) of sprake is van een spoedeisend belang;

e) overige relevante informatie.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. De Kelderklasse bepaalt naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht of de betreffende Gebruikerscontent al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

5.6 Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd Gebruik van De Kelderklasse en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen mag worden verwacht van een zorgvuldig en net gebruiker van De Kelderklasse.


Artikel 6. Intellectueel eigendom en privacy statement

6.1 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) met betrekking tot De Kelderklasse, ter beschikking gestelde Gebruikerscontent (inclusief verbeteringen, aanvullingen, wijzigingen) alsmede alle overige IE-rechten die samenhangen met De Kelderklasse, waaronder begrepen doch niet beperkt tot databankrechten, auteursrechten, naburige rechten, merk-,databank-en handelsnaamrechten, de Content, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, methoden, technieken, programmatuur, design, formulieren, de website, berusten uitsluitend bij De Kelderklasse of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht bestaande uit toegang tot en gebruik van De Kelderklasse website en/of app conform artikel 4.2.

6.2 Gebruiker is niet gerechtigd (delen van) De Kelderklasse en diens Content op enigerlei wijze te verveelvoudigen, daarvan kopieën te vervaardigen of openbaar te maken. Gebruiker zal nimmer de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van De Kelderklasse aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te harer gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop De Kelderklasse IE-rechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de website, apps en andere (digitale en mobiele) uitingen van De Kelderklasse.

6.3 Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van De Kelderklasse niet toegestaan om naar De Kelderklasse te linken en/of Content te embedden. Het framen van De Kelderklasse is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de beveiliging van De Kelderklasse of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

6.4 Het is De Kelderklasse toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van (de programmatuur van) De Kelderklasse. Indien De Kelderklasse door middel van technische bescherming de programmatuur van De Kelderklasse heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

6.5 De Kelderklasse verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Kelderklasse verwerkt NAWE- gegevens van Gebruiker die nodig zijn om contact op te kunnen nemen met Gebruiker. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De Kelderklasse verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe wettelijk gehouden is. Gebruiker kan inzage in zijn/haar persoonsgegevens zoals verwerkt door De Kelderklasse vragen, alsmede wijziging of verwijdering hiervan, door een email te sturen naar [email protected] De Kelderklasse heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk in verband met de persoonsgegevens te voorkomen.

6.6 Indien Gebruiker op een link van een social mediaplatform zoals Facebook, Instagram e.d. klikt, wordt automatisch data naar het gekozen platform gestuurd, zoals gebruikelijk bij het klikken op hyperlinks. Dit betreft onder andere het IP-adres van Gebruiker. Het type, de setting en versie van de webbrowser en de URL van De Kelderklasse website. Gebruiker is zich hiervan bewust en stemt hiermee in.


Artikel 7. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De Kelderklasse door de netbeheerder, zijn eigen leveranciers of licentiegevers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming redelijkerwijs niet van De Kelderklasse kan worden gevergd, zal de uitvoering van de diensten van De Kelderklasse worden opgeschort.


Artikel 8. Wijzigingen AV

De Kelderklasse behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de website van De Kelderklasse te vinden.


Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen als die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van De Kelderklasse.

9.3 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.